Lo Traductor - Expressions Típiques

Adiós camp de faves!: Se diu quan cau  tot o se desmunta algo.

Allà-callà : Vol dir de quan en quant,no molt sovint. Ex : "Allà-callà anem a comprar al mercat d'Amposta".

Amollar la tossina : Fer o dir una cosa sense tenir en conte les conseqüències, esvaïr-se.Literalment en català voldria dir "deixar anar la truja". Ex : "Li vaig dir tot lo que pensava d'ell. Li vaig amollar la tossina".

Anar sego/bufat/calent : Anar borratxo.

A n'esta vida val més saber parlar que tindre un garrofer : AÉs més important tenir do de paraula que no pas posseïr molta fortuna.

Anterra la vaca : Se sol dir quan algú o alguna cosa cau al terra com a expressió irònica o per desdramatitzar el fet.

Apo!! : Indica desilusió, descontentament o sorpresa. Ex: "Apo!! Així se t'ha mort la tossina? ".

Aquí hi ha tau!! : L'expressió equivalent  en català seria : "aquí hi ha marro!!".

Assentar-se't  lo sol : Tenir la pell cremada per efecte del sol.

Besa'm lo ces/cul!: Equivalent a enviar a cagar o a la merda a algú.

Buay/uay : Denota sorpresa ( agradable , pero a vegades hipòcrita ) i reacció davant una insistència obstinada. Ex : "Buay! Dixa estar al xiquet!" .

Cha : Expresió equivalent al "ché" en valencià. Ex : "Dixa'm estar,cha"

Cop de ratera : Venada, rampell que té una persona d'una manera inesperada. Ex : "Només se li va ocurrir que començar a tirar pedres als cotxes. Vaya cop de ratera!! "

Despatxeu a la ninyera quel xiquet ja s'entretin : Es diu quan una persona està perdent lo temps de manera visible i fent una cosa totalment rídicula o sense cap utilitat.

Eigues?! / Veigues?! : Expressió utilitzada para donar-se la raó a n'un mateix.L'equivalent en català seria "Ho veus?". Ex: "Tenies les claus a la butxaca, eigues?!" o "Veigues si cago?!". Esta última se sol dir quan algú te pregunta que fas i no tens ganes de contestar-li o quan és prou evident qué és lo que fas.

En garbo : Vol dir "molt". Ex : "Hi havia gent en garbo" .

Estar/Posar-se dolent : Estar/Posar-se malalt.

Fer avío : Significa fer molt ràpid una cosa.També s'utilitza quan es vol dir que s'ha arribat molt ràpid a algun puesto.  Ex : "Hai fet molt d'avío venint per n'esta carretera".

Fer goig : Fer gràcia una cosa. Ex : "Me faria goig anar a pescar" .

Fer lo dolent/fer mal : Fer entremaliadures .

Fer lo gos : Fer el dropo, fer el gandul.

Fer momos : Fer ganyotes.

Fer-se rogle : Fer-se espai en un lloc on aquest és escàs .

Fotre's una llima : Fotre's una nata o un cop.

Mal te caigue... : Renec molt utilitzat per maleïr a algú. Ex : "Mal te caiguen cent llamps"

Marcha!! : Denota sorpresa o admiració davant algún fet. Ex: "Marcha!! Anquell borrego surt en anquella paia?".

María bruta : Expressió utilitzada per anomenar a algú realment marrano o brut. Ex : "Lleva't los dits del nas,maría bruta!!"

Mecagon...: Renec molt utilitzat equivalent a "mecason". Ex : "Mecagon la llet de pot" o "Mecagon San Pernil".

Merenguera!! : S'acostuma a acompanyar en la paraula xata ("Xata Merenguera!! ") i se diu quan passa una dona especialment atractiva.

No amolles : Continua així, segueix amb la teva.

Oco baix! : Denota estupefacció i sorpresa davant algun fet. Ex : "No pot dormir si abans no se minja un got de llet en galletes. Oco baix!! "

Pareixes de mas: Expressió que s'utilitza per dir a una persona que està encantada o que no enten les coses bàsiques.A ciutat s'utilitza l'expresió "Sembles de poble".

Pegar seba : 1.- Donar-se un cop (v. fotre's una llima) ; 2.- Sentar malament una beguda o substància al·lucinògena. Ex : "Vaya seba que'm va pegar anquell vi".

Pela este préssec!: Equivalent a dir en castellà "Toma ya" o "Chúpate esa".

Penjar la bolla: Estar acobardit o atemorit davant d'algun fet. Ex : "Te penja la bolla només de pensar que has de pujar a un avión".

Portar un tauló (devant al front)/una seba/una moto : Anar borratxo.

Quedar-se baix taula: Quedar-se sense minjar.

Quedar-se loco / rallat: Quedar-se garratibat,sorprés .

Ser un llaga : Ser molt i molt pesat.

Sisquera: Vol dir ojalà i/o per lo menos. Ex.: "Sisquera que mos toque la loteria".

Tira'l rall : Vol dir lligar

Vaiga!! : Expressió equivalent a "Vaja!!!" en català .

Valdrà més l'aspart que l'ascuranda : Vol dir que de fer una cosa d'una manera a fer-la d'una altra te pot sortir més car del que te penses.

Venada /pega'l cap : Dèria,rampell. Ex : "Li va donar la venada /Li va pega'l cap  que volia anar a vore a sa padrina" .
 
 

|Índex|    |Pròleg|    |Introducció a l'Idioma|    |Expressions típiques|     |A-L|    |M-Z|    |Les Aus|    |Altres Traductors|